• بهداشت محیط چه تاثیراتی بر سلامت انسان دارد؟

    بهداشت محیط چه تاثیراتی بر سلامت انسان دارد

    بهداشت محیط شاخه‌ای از بهداشت عمومی است که بر ارتباط مردم و محیط‌ زیست تمرکز دارد و باعث ارتقاء سلامت و بهزیستی انسان می‌شود. بهداشت محیط بخشی کلیدی در هر سیستم جامع بهداشت عمومی است.